ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

 

Καλλιέργειες όπως το αγγουράκι κ.α. , δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα όταν το νερό άρδευσης περιέχει πολλά άλατα.

Με τη συνεχή χρήση νατριούχου νερού μπορεί να καταστραφεί το έδαφος.

Όταν το βόριο βρίσκεται σε τοξικές συγκεντρώσεις στο νερό, χωράφια που ποτίζονται με το νερό αυτό παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα βορίου.

Τέτοια προβλήματα μπορούν να διαγνωστούν με τις αναλύσεις νερού

Αναλύσεις Νερού

ΑΝ1 : Περιλαμβάνει τους προσδιορισμούς pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κατιόντα ασβεστίου, νατρίου και  μαγνησίου (Ca  Na και Μg)  ανιόντα HCO3 , Cl , SO4 , Βορίου, κατάταξη από πλευράς κινδύνων εναλάτωσης και αλκαλίωσης του εδάφους και γνωμάτευση καταλληλότητας του νερού για τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΥΕΒ, ΑΤΕ, κ.α.)

ΑΝ2 - Χημική ανάλυση :  Περιλαμβάνει τους προσδιορισμούς pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα ,ολική σκληρότητα, αλκαλικότητα , κατιόντα Ca , Mg, K , Na, ανιόντα Cl, NO3, NO2, και σύγκριση αποτελεσμάτων με τα επιτρεπτά όρια ΕΟΚ και Ελληνικού Κράτους  

ΑΝ3 – Μικροβιολογική Ανάλυση: περιλαμβάνει μικροβιολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού κολοβακτηριδίων και του συνολικούαριθμού αερόβιων μεσόφιλων μικροβίων καθώς και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα επιτρεπτά όρια ΕΟΚ και Ελληνικού Κράτους.